Chen Yifei Museum


Chen Yifei Museum in Zhujiajiao
Project in collaboration with REKKA Design
Scale: 7,600 sqm
Year: 2013
Location: Zhujiajiao, China
Status: Competiton

Recognition
First Prize